Przebieg prac przed skierowaniem projektu do Sejmu

druk nr 1066

Rządowy projekt ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- projekt mający na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej

projekt dotyczy umożliwienia funkcjonariuszom lub pracownikom państw członkowskich UE i innych państw stosujących dorobek Schengen oraz państw trzecich udziału we wspólnych operacjach na terytorium RP (ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego, zapobieganie przestępczości, w trakcie zgromadzeń, imprez masowych, klęsk żywiołowych, katastrof)


Ekspertyzy i opinie Biura Analiz Sejmowych

Posiedzenia komisji i podkomisji

 • 2013
 • 18 stycznia 2013

  Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 1066

 • 29 stycznia 2013

  Skierowano do I czytania w komisjach

  do Komisji Spraw Wewnętrznych

 • 7 lutego 2013

  I czytanie w komisjach

  • Praca w komisjach po I czytaniu

  • 23 października 2013

   Sprawozdanie podkomisji

  • 20 listopada 2013

   Sprawozdanie komisji druk nr 1932

   Sprawozdawca: Piotr Van der Coghen

   Wniosek komisji: załączony projekt ustawy

 • 2014
 • 8 stycznia 2014

  II czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 58

  Decyzja: niezwłocznie przystąpiono do III czytania

  Komentarz: Sejm postanowił przystąpić do głosowania nad wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy w całości bez odsyłania wniosku do komisji w celu zaopiniowania

 • 10 stycznia 2014

  III czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 58

  Głosowanie: całość projektu ustawy

  Wynik: 286 za, 140 przeciw, 1 wstrzymał się (głos. nr 2)

  Głosowanie: wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości

  Wynik: 138 za, 273 przeciw, 0 wstrzymało się (głos. nr 1)

  Decyzja: uchwalono

  Tekst ustawy po III czytaniu

 • 10 stycznia 2014

  Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu

 • 30 stycznia 2014

  Stanowisko Senatu

  Uchwała Senatu druk nr 2096

  Wniósł poprawki

  Skierowano do: Komisji Spraw Wewnętrznych dnia 31-01-2014

  • Praca w komisjach nad stanowiskiem Senatu

  • 5 lutego 2014

   Sprawozdanie komisji druk nr 2103

   Sprawozdawca: Piotr Van der Coghen

   Wniosek komisji: przyjąć poprawki

 • 7 lutego 2014

  Rozpatrywanie na forum Sejmu stanowiska Senatu

  Nr posiedzenia: 60

  Decyzja: przyjęto poprawki

 • 7 lutego 2014

  Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu

 • 24 lutego 2014

  Prezydent podpisał ustawę

 • Ustawa o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  Uchwalono na pos. nr 60 dnia 07-02-2014

  Dz.U. poz. 295