Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 3346

w sprawie formalności niezbędnych do zarejestrowania dziecka martwo urodzonego

   Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację pana posła Krzysztofa Brejzy przesłaną przy piśmie pana Marka Kuchcińskiego, wicemarszałka Sejmu RP z dnia 11 kwietnia 2012 r., znak: SPS-023-3346/12, w sprawie formalności niezbędnych do zarejestrowania dziecka martwo urodzonego, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

   Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688, z późn. zm.), jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej, zakład obowiązany jest do zgłoszenia urodzenia na druku, którego wzór określa rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka (Dz. U. Nr 27, poz. 232). Rozporządzenie rozróżnia i definiuje urodzenie żywe oraz urodzenie martwe. Zarówno urodzenie żywe jak i urodzenie martwe podlegają zgłoszeniu, na zasadach określonych w rozporządzeniu oraz ustawie. Powyższa ustawa stanowi, iż tylko kompletnie wypełniony dokument pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka włącznie ze spełnieniem wymogu podania płci, ciężaru i długości dziecka (art. 40 ust.3 pkt 7 ustawy) umożliwia wystawienie aktu stanu cywilnego - niezbędnego do uzyskania świadczeń związanych z urodzeniem dziecka. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przygotowanie tego dokumentu jest możliwe bez względu na czas trwania ciąży.

   Pamiętać należy, iż we wczesnym okresie ciąży dokument pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka szpital wystawia wówczas, gdy:

   - istnieją dowody potwierdzające badaniem histopatologicznym obecność tkanek płodu, czyli martwe urodzenie,

   - określono płeć płodu.

   Jak wynika z powyższego, zgodnie z obowiązującymi przepisami brak możliwości stwierdzenia w badaniu histopatologicznym obecności tkanek płodu uniemożliwia wystawienie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka.

   W kwestii możliwości określenia płci, jest to możliwe niezależnie od czasu trwania ciąży poprzez wykonanie badań genetycznych tkanek płodu. Badania te nie są badaniami wykonywanymi standardowo; wykonuje się wyłącznie na życzenie i koszt osób uprawnionych, wnioskujących o wystawienie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka. Wykonanie badań genetycznych dla celów rejestracji martwego urodzenia w urzędzie stanu cywilnego nie jest świadczeniem zdrowotnym i w związku z tym nie może być finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

   Uprzejmie informuję, że jak dotąd do Ministerstwa Zdrowia nie wpłynęła ani jedna informacja od osób uprawnionych do wnioskowania o wystawienie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka, że podmiot leczniczy wykonał badania genetyczne u martwo urodzonego płodu z bardzo wczesnej ciąży bez życzenia osoby uprawnionej i zażądał za wykonanie tych badań zapłaty. Zgodnie z art. 19 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego zgłoszenia urodzenia lub zgonu na piśmie dokonują odpowiednio organy państwowe, zakłady opieki zdrowotnej i inne zakłady oraz lekarze i położne.

   Podsumowując, należy stwierdzić, że szpital zgłasza martwe urodzenie do urzędu stanu cywilnego (ma ustawowy obowiązek) wówczas, jeżeli możliwe jest określenie płci dziecka. Dotyczy to martwych urodzeń z późniejszych okresów ciąży, w których jest to możliwe, bądź w sytuacji wykonania na zlecenie osób zainteresowanych badań genetycznych tkanek płodu.

   W przypadku, kiedy pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka (wystawiane na życzenie osób uprawnionych) nie zawiera - kluczowych z punktu widzenia urzędu stanu cywilnego - danych dotyczących płci dziecka, kierownik urzędu stanu cywilnego obowiązany jest wydać decyzję o odmowie sporządzenia aktu stanu cywilnego na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego. Ma to miejsce w sytuacji martwo urodzonych płodów z bardzo wczesnych ciąż.

   Odmowa dokonania rejestracji martwego urodzenia dziecka w USC skutkuje brakiem możliwości uzyskania świadczeń związanych z urodzeniem dziecka (np. udzielenie urlopu macierzyńskiego, wypłata zasiłku z tytułu urodzenia dziecka czy wypłata odszkodowań z tytułu posiadanych odpowiednich polis ubezpieczeniowych). W tym miejscu należy wyjaśnić, iż brak kompletnej dokumentacji (brak wpisu określenia płci w badanych tkankach płodu) nie stanowi przeszkody w sprawieniu pochówku. Istnieje możliwość pochowania szczątków płodu na podstawie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego ich pochodzenie; podstawa prawna - § 8 rozporządzenia ministra zdrowia dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2007 r. Nr 153, poz.1783).

   W sytuacji, gdy osoba uprawniona nie decyduje się sprawić pochówku szczątków płodu, a wnioskuje o wystawienie dokumentu pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka martwego w celu uzyskania zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, brak jest podstaw do wystawienia takiego dokumentu. Zgodnie bowiem z art. 78 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227)

   Art. 78. 1. Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu.

   2. Zasiłek pogrzebowy przysługuje również pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu. Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.

   Odpowiadając na pytanie pierwsze zawarte w interpelacji pana posła, czy Ministerstwo Zdrowia planuje nowelizację Prawa o aktach stanu cywilnego tak, aby do aktu urodzenia martwego dziecka nie trzeba było wpisywać jego płci, informuję, że minister zdrowia nie planuje nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688, z późn. zm.). Kompetencje do wypowiadania się w przedmiocie jej nowelizacji posiada minister spraw wewnętrznych.

   W odpowiedzi na drugie pytanie pana posła, w jakich przypadkach lekarze mogą stosować procedurę uprawdopodobnienia płci, należy wskazać, że nie istnieją (i nie istniały) przepisy prawa, które nakazywałyby pracownikowi podmiotu leczniczego uprawdopodobnienie płci w sytuacji bardzo wczesnej ciąży. Określanie we wczesnej (kilkutygodniowej) ciąży płci płodu, długości i ciężaru płodu na podstawie odczuć matki należy uznać za niewłaściwe.

   Jednocześnie pamiętać należy, iż w ostatnich kilku latach w sytuacjach, w których wpisanie niektórych danych było utrudnione bądź niemożliwe (np. kiedy nie można było określić płci martwo urodzonego dziecka) w przypadku określenia płci, przy wypełnianiu dokumentów potwierdzających urodzenie martwego dziecka, niektóre podmioty lecznicze stosowały uprawdopodobnienie danych i wpisywały prawdopodobną płeć dziecka.

   Zastosowanie uprawdopodobnienia płci mogło jednak rodzić obawy przestępstwa poświadczenia nieprawdy, choć w 2009 r. w opinii Ministerstwa Sprawiedliwości sytuacja taka nie wyczerpywała znamion przestępstwa (pismo ministra zdrowia z dnia 8 czerwca 2009 r., znak: MZ-Z-073-17952-1-EW/09, w sprawie martwych urodzeń, skierowane do rzecznika praw dziecka. Uprawdopodobnienie dokonywane było przez pracownika zakładu opieki zdrowotnej, a podstawą takiego działania było np. przeprowadzone badanie USG czy inne badania/obserwacje, które w zakresie określenia płci nie dają 100% pewności i dlatego w ich kontekście używano określenia uprawdopodobnienie. Odnosiło się ono do oceny stanu medycznego, nie zaś do odczuć matki. Obecnie podmioty lecznicze z reguły odmawiają uprawdopodobniania płci, uzasadniając to brakiem odpowiednich przepisów prawa.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Aleksander Sopliński

   Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r.